VOORWAARDEN WESSELING MATERIEEL B.V.

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 Algemeen

1.1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom, waarbij Wesseling Materieel B.V. als (potentiëel) verkoper en/of leverancier optreedt, worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.

1.2 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing voor zover nodig mutaties, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).

1.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien de koper en Wesseling Materieel B.V. die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht. 

1.4 Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het begrip goederen ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zin des woords.ARTIKEL 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wesseling Materieel B.V. is eerst gebonden, doordat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.

2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat Wesseling Materieel B.V. geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, danwel doordat Wesseling Materieel B.V. aan een levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

2.3 Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamematerieel en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen gelden slechts ter aanduiding. Voor fouten en afwijkingen in of van genoemd materieel is Wesseling Materieel B.V. niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor capaciteit of de juiste functionering van de goederen.

ARTIKEL 3 Intellectuele eigendom en knowhow

3.1 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door Wesseling Materieel B.V. aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van Wesseling Materieel B.V. 

3.2 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de goederen waarop zij betrekking hebben.

3.3. De koper is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij Wesseling Materieel B.V. uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

3.4 Bij overtreding van het in lid 2 en/of 3 bepaalde is de koper aan Wesseling Materieel B.V. voor iedere overtreding een boete van € 4500, - verschuldigd, ongeacht de overige rechten van Wesseling Materieel B.V. op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.ARTIKEL 4 Keuring

4.1 Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen op het terrein van Wesseling Materieel B.V. danwel ter plaatse van de koper of elders (doet) keuren of inspecteren hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is gebonden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door te koper te zijn aanvaard.

4.2 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5 Montage en inwerkstelling

5.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend. 

5.2 Indien Wesseling Materieel B.V. zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde goederen verplicht heeft, dan aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die goederen, indien:
a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens haar aanwijzing, waarbij zij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening koper.
b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de goederen moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd. 
Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

5.3 Indien de monteur tengevolge van de omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Wesseling Materieel B.V. niet regelmatig kan doorgaan, komen hieruit voortvloeiend kosten ten laste van de koper.

5.4 Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6 Levering

6.1 levering aan de wederpartij geschiedt af Wesseling Materieel B.V. te Emmen.

6.2 De door Wesseling Materieel B.V. opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat alle gegevens, tekeningen en dergelijke die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn volledig door Wesseling Materieel B.V. zijn ontvangen. 

6.3 Met Wesseling Materieel B.V. overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om Wesseling materieel B.V. bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan Wesseling Materieel B.V. aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding. 

6.4 Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, noch verplicht dit Wesseling Materieel B.V. tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek. 

6.5 Wesseling materieel B.V. is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelte na te komen.

ARTIKEL 7 Prijzen

7.1 Alle prijzen gelden af Wesseling Materieel B.V. te Emmen en zijn exclusief B.T.W.

7.2 De koper draagt de verzend- en reiskosten in verband met een ongerechtvaardigd beroep op de garantie of een ongerechtvaardigde klant van de koper.
7.3 De prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijs bestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Wesseling Materieel B.V. het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.
7.4 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van lid 3 is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in-of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Wesseling Materieel B.V. de goederen heeft gekocht.
7.5 Doorberekeningen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven de wederpartij het recht de overeenkomt op die grond te ontbinden.

ARTIKEL 8 Betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij schriftelijk anders overeenkomen moet betaling geschieden contant zonder korting bij levering van de goederen, onverschillig of het al verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd danwel of door de koper wordt gereclameerd. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
8.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of Wesseling Materieel B.V. reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Wesseling Materieel B.V. heeft dan zonder enige ingebrekestelling het recht de koper vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijk rente en tevens op alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

8.3 Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom niet heeft voldaan, is Wesseling Materieel B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8.4 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is Wesseling Materieel B.V. bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de koopsom.
8.5 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzingen van de koper.
8.6. De koper kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.
8.7 Elke overeenkomst wordt door Wesseling Materieel B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door Wesseling Materieel B.V. in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
8.8 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Wesseling Materieel B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Wesseling Materieel B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

ARTIKEL 9 Risico- en eigendomsovergang

9.1 Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 6.1 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de goederen mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld of opzet van Wesseling Materieel B.V. te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de goederen zal Wesseling Materieel B.V. gerechtigd zijn die kosten van opslag aan de koper in rekening te brengen.
9.2 Wesseling Materieel B.V. zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. De koper zal aan Wesseling Materieel B.V. alle medewerking verlenen ten einde Wesseling Materieel B.V. in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de goederen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
9.3 De goederen blijven eigendom van Wesseling Materieel B.V. tot volledige betaling is voldaan.

ARTIKEL 10 Veranderingen

10.1 Wijziging of annulering van een koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van Wesseling Materieel B.V. Indien de koper de gesloten overeenkomt wenst te wijzingen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annuleren aan Wesseling Materieel B.V. te vergoeden.

ARTIKEL 11 Reclames

11.1 Reclames op geleverde gebruikte goederen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Wesseling Materieel B.V. niet in behandeling genomen en Wesseling Materieel B.V. is ter zake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook. De bepalingen in lid 2 tot en met 5 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.
11.2 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomt beantwoorden. Indien dit geval binnen 24 uur na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis daarvan heeft gegeven.
11.3 Vorderingen en verweren, gegrond op de feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.
11.4 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
11.5 En reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

ARTIKEL 12 Garantie

12.1 Wesseling Materieel B.V. garandeert geleverde nieuwe goederen gedurende de tijd van zes maanden na levering. Dat wil zeggen dat alle onderdelen waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van fabricage- of materiaalfouten of ondeugdelijke constructie, kosteloos zullen worden hersteld, ofwel door andere vervangen, zulks ter keuze van Wesseling Materieel B.V. De garantie geldt mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in in artikel 11 genoemde termijnen schriftelijk ter kennis van Wesseling Materieel B.V. wordt gebracht, en voor zover Wesseling Materieel B.V. dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt toegezonden. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de goederen meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.
12.2 De hierboven vermeende garantie met betrekking tot gratis herstel of vervanging van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting; deze komt voor rekening van de koper. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.
12.3 Indien de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen verricht of door aan deren laat verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zonder voorafgaande toestemming van Wesseling Materieel B.V., dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Wesseling Materieel B.V. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Wesseling Materieel B.V. zijn garantieverplichting, niet, nog niet of niet ten volle is nagekomen.
12.4 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of die zich voordoen na door of namens de koper zelf of door derden verrichte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.
12.5 Wesseling Materieel B.V. staat niet in voor de bijzondere geschiktheid voor een bepaald doel van de door haar geleverde goederen tenzij deze goederen door Wesseling Materieel B.V. zijn geleverd op basis van een door de koper verstrekt model waarvoor de goederen bijzondere geschiktheid dienen te vertonen.

ARTIKEL 13 Aansprakelijkheid

13.1 De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid voor 
niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van Wesseling Materieel B.V., welke aansprakelijkheid derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten, met uitzondering van opzet of grove schuld van personen van wie Wesseling Materieel B.V. bij de uitvoering van de overeenkomt gebruik maakt.
13.2 De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de Osten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper echter niet zal overgaan, alvorens de koper Wesseling Materieel B.V. uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en Wesseling Materieel B.V. een redelijke termijn zal hebben gegund, waarbinnen Wesseling Materieel B.V. alsnog aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
13.3 Wesseling Materieel B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofden of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of respectievelijk door de werking of niet-werking c.q. onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goederen of door terzake in zijn dienst zijn personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
13.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde zal tenslotte aansprakelijkheid van Wesseling Materieel B.V., uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Wesseling Materieel B.V. , uit hoofde van een verzekering die gebruikelijk is in deze branche, wordt uitgekeerd.
13.5 In geval van enige aanspraak van derden ten opzichte van Wesseling Materieel B.V. uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van Wesseling Materieel B.V. evenzeer. De koper vrijwaart Wesseling Materieel B.V. van iedere verdere aansprakelijkheid ten opzichte van die derde(n)
13.6 Bij levering van goederen zal Wesseling Materieel B.V. voor zover nodig en/of vereist aan de koper aanwijzingen, voorschriften aangewend, waaraan koper verplicht is zich te houden. Wesseling Materieel B.V. mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van de koper, van uitgaan dat de koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met de machine laat werken of verblijven ( in de ruimste zin des woords) de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits de taal de Nederlands, Engels of Duits is. Wesseling Materieel B.V. is bereid de koper (voor zover mogelijk) de aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. De koper is gehouden de kosten terzake te voldoen.

ARTIKEL 14 Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan elke van de wil van Wesseling Materieel B.V. onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien), die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Wesseling Materieel B.V. of haar leveranciers.

ARTIKEL 15 Ontbinding en bevrijding

15.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de koper, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de koper, faillissement, surseance of ondercuratelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Wesseling Materieel B.V. te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist. Wesseling Materieel B.V. is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. Alles onverminderd het recht van Wesseling Materieel B.V. op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.
15.2 Indien de behoorlijke nakoming door Wesseling Materieel B.V. tengevolge van een of meer omstandigheden niet voor rekening blijvend onmogelijk is, heeft Wesseling Materieel B.V. het recht te hare keuze, haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.
15.3 Indien de wederpartij, nadat Wesseling Materieel B.V. hem daartoe een termijn van 14 dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Wesseling Materieel B.V. van zijn verbintenissen bevrijd, onverminderd de verplichtingen van de wederpartij.

ARTIKEL 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmee samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing

ARTIKEL 17 Geschillen

17.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarmee samenhangen, zullen worden berecht door de rechtbank te Assen

ARTIKEL 18 Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid billijkheid of het onredelijke bezwarende karakter ervan, op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan

Algemene verhuurbepalingen

ARTIKEL 1 Toepasselijkheid

Deze verhuurbepalingen zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten waarbij Wesseling Materieel B.V. als (potentieel) verhuurder van roerende goederen optreedt.
Toepasselijkheid van door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van deze verhuurbepalingen kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen/ tot stand komen overeenkomsten

2.1 Indien de huurder een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Wesseling Materieel B.V. deze schriftelijk aanvaardt danwel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
2.2 getoonde of verstrekte tekeningen, maten en gewichten gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te huren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

ARTIIKEL 3 Aflevering

3.1 Het gehuurde zal compleet en in werkende staat ter beschikking van de huurder worden gesteld. Behoudens normale slijtage dient het gehuurde in dezelfde staat door de huurder teruggeleverd te worden.

ARTIKEL 4 Huurprijzen en huurperiode

4.1 Alle huurprijzen zijn af magazijn van verzending en exclusief B.T.W., transport, bediening, brandstof, montage en demontage tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op een werktijd van maximaal 8 werkuren per dag en/of 40 werkuren per week. Bij meer werkuren is een extra toeslag verschuldigd. Bij afwijking tussen het aantal gemaakte bedrijfsuren en het geschatte aantal bedrijfsuren is Wesseling Materieel B.V. gemachtigd de huurtermijnen naar verhouding, zo nodig met terugwerkende kracht, aan te passen.
4.2 De door de huurder verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen in het magazijn van Wesseling Materieel B.V. volgens overeenkomst ter beschikking staan van de huurder, tot en met de overeengekomen beëindigingdatum c.q. de datum waarop de goederen bij Wesseling Materieel B.V. zijn terugbezorgde c.q. door Wesseling Materieel B.V. zijn teruggehaald.
4.3 De goederen worden verhuurd voor periodes van hele dagen, weken en/of vier weken, tenzij anders overeengekomen. De huurperiodes zijn ondeelbaar. Voor een onvolledige periode is de huurder een huurprijs voor een volledige periode verschuldigd.
4.4 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs als het gehuurde, door welke omstandigheden dan ook tijdelijk niet ter bedrijfsklare beschikking van de huurder heeft gestaan, blijft de huurprijs onverkort verschuldigd.
4.5 De met Wesseling Materieel B.V. overeengekomen tijdstippen, waarop Wesseling Materieel B.V. het gehuurde moet bezorgen of de huurder met gehuurde kan ophalen, gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de huurder bevoegd om Wesseling Materieel B.V. bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan Wesseling Materieel B.V. aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

4.6 Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen partijen uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van één dag, de huurovereenkomst beëindigen.
4.7 Huurovereenkomsten die voor bepaalde tijd langer dan een jaar zijn aangegaan kunnen niet tussentijds worden opgezegd door de huurder. Wesseling Materieel B.V. behoud zich het recht voor in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld in geval van achterstand van betalingen of niet nakomen van overige betalingen en afspraken, het gehuurde retour te nemen. Hierbij zal de huurder niet ontslagen worden van zijn contractuele betalingsverplichting.
4.8 Huurovereenkomsten die voor bepaalde tijd langer dan een jaar zijn aangegaan worden na de contractsperiode stilzwijgend verlengd door de contractsduur van steeds een jaar. Mocht de koper de overeenkomst aan het einde van de contractsperiode willen beëindigen, dan moet hij Wesseling Materieel B.V. hiervan minstens twee maanden voor het einde van de periode schriftelijk kennis geven.

ARTIKEL 5 Verplichtingen huurder

5.1 De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot de terugkeer van de goederen in het magazijn van Wesseling Materieel B.V. Huurder is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake alle schade, risico, vermissing en diefstal.
5.2 Het is de huurder niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van Wesseling Materieel B.V. de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of andere plaatsen en/of werken op te stellen. Wesseling Materieel B.V. heeft het recht in nader overleg te regelen controle op de aanwezigheid van de goederen uit te oefenen of te doen uitoefenen.
5.3 Indien derden ten opzichte van het gehuurde rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de huurder deze derden terstond doen blijken van de eigendom van Wesseling Materieel B.V. Indien het gehuurde uit de macht van de huurder mocht geraken, zal de huurder van binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Wesseling Materieel B.V. zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde maatregelen (waaronder maatregelen ten name van de huurder) kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zullen voor de huurder zijn, tenzij de aanleiding voor de maatregelen gelegen is in een omstandigheid die uitsluitend aan Wesseling Materieel B.V. is toe te rekenen. Huurder zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste verzoek aan Wesseling Materieel B.V. voldoen.
5.4 De huurder dient de goederen overeenkomstig hun bestemming te gebruiken en deze overigens als een goede huisvader te verzorgen, een en ander met inachtneming van de bediening- en behandelingsvoorschriften. Bij een accumachine is de huurder verantwoordelijk voor het controleren en heb bijvullen van het vloeistofniveau van de accu's met gedemineraliseerd water. Geadviseerd wordt dit twee keer per maand te doen. Tevens dient de huurder de accu's tijdig en onder de juiste omstandigheden te laden.
5.5 Het is de huurder niet toegestaan enige verandering aan de goederen aan te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan de goederen te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan de goederen onmiddellijk schriftelijk te melden aan Wesseling Materieel B.V.
5.6 De huurder is verplicht alle tijdens de huurperiode aan aan de goederen ontstane schade, vermissing en/of diefstal van de goederen, veroorzaakt door welke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.
5.7 De huurder is te allen tijde verplicht op verzoek van Wesseling Materieel B.V. het gehuurde voor bezichtiging en technische inspectie aan Wesseling Materieel B.V. ter beschikking stellen of te doen stellen.
5.8 Nadat Wesseling Materieel B.V. het gehuurde aan zijn adres heeft terug ontvangen, houdt Wesseling Materieel B.V. het recht om binnen redelijke termijn bij de huurder te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat terug ontvangen is. De huurder is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.
5.9 Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart Wesseling Materieel B.V. voor alle schade voortvloeiende uit het niet door huurder in acht nemen van deze voorschriften.
5.10 In geval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurperiode door Wesseling Materieel B.V. zal worden afgehaald, zal huurder het gehuurde transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door Wesseling Materieel B.V. in rekening worden gebracht.
5.11 Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als huurder de overeenkomst zijn aangegaan, dan kunnen zij door Wesseling Materieel B.V. hoofdelijk of gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden voor de nakoming van de uit de huurovereenkomst en uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen van de huurder.

ARTIKEL 6 Reparaties

6.1 Reparaties aan het gehuurde zullen door Wesseling Materieel B.V. binnen de door haar gehanteerde normale werktijden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. In spoedeisende gevallen zal Wesseling Materieel B.V. indien mogelijk, haar medewerking verlenen aan het verrichten van reparaties buiten haar normale werktijden, waarbij de extra kosten voor rekening van de huurder zijn.
6.2 Uitsluitend de reparaties die het gevolg zijn van normale slijtage zijn voor rekening van Wesseling Materieel B.V. Reparatiekosten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik en/of nalatigheid van de huurder of haar personeel zullen door Wesseling Materieel B.V. aan de huurder in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 Tijdelijke en permanente vervanging

7.1 Bij reparaties, normaal onderhoud uitgezonderd, welke niet binnen 24 uur kunnen worden uitgevoerd, zaterdag, zondagen en feestdagen niet meegerekend, zal Wesseling Materieel B.V. indien zulks is overeengekomen, gedurende de tijd dat het gehuurde niet ter beschikking van de huurder staat, deze op verzoek van de huurder vervangen c.q. doen vervangen door een andere naar keuze van Wesseling Materieel B.V.
7.2 De bedrijfsuren gemaakt met het vervangingsmiddel worden beschouwd als te zijn gemaakt met het vervangen gehuurde goed.
7.3 Wesseling Materieel B.V. is bevoegd zonder opgave van redenen een gehuurd goed voor de verdere duur van de gebruiksperiode permanent te vervangen door een minimaal gelijkwaardig goed. Wesseling Materieel B.V. verplicht zich in een dergelijk geval de extra kosten voor haar rekening te nemen.

ARTIKEL 8 Betaling

8.1 Facturatie vindt plaats na beëindiging van de huur en/of na elke huurperiode van vier weken
8.2 Facturen m.b.t. huur van Wesseling Materieel B.V. dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door Wesseling Materieel B.V. aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
8.3 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de huurder, ongeacht of door Wesseling Materieel B.V. reeds ter zake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de huurder een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van de ) maand over het opeisbare gedrag.
8.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de huurder in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
8.5 Betalingen door of vanwege de huurder strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de huurder.
8.6 De huurder kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

ARTIKEL 9 Eigendom

9.1 Wesseling Materieel B.V. blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode.

ARTIKEL 10 Zekerheid

10.1 Indien er goede grond bestaat te verwachten dat de huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder verplicht op het eerst verzoek van Wesseling Materieel B.V. terstond genoegzame en in de door Wesseling Materieel B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen door nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de huurder daaraan niet heeft voldaan, is Wesseling Materieel B.V. gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
10.2 Indien de huurder aan het verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 8 dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen terstond opeisbaar.
Onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de huurder in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.

ARTIKEL 11 Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

11.1 De huurder heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de huurder daarop geen beroep meer doen, indien zij Wesseling Materieel B.V. niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 24 uur na aflevering althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis daarvan heeft gegeven.
11.2 Vordering en verweren, gegrond op de feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

ARTIKEL 12 Aansprakelijkheid

12.1 Wesseling Materieel B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de huurder, welke aan opzet of grove schuld van Wesseling Materieel B.V. of haar werknemers te wijten is, tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Wesseling Materieel B.V. uit hoofde van een verzekering die gebruikelijk is in deze branche, wordt uitgekeerd.
12.2 Wesseling Materieel B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken
12.3 Wesseling Materieel B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweer middelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid ten opzichte van de huurder kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet eventueel aansprakelijk zou zijn.
12.4 Wesseling Materieel B.V. is terzake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden, slecht aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.
12.5 De huurder zal Wesseling Materieel B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genoemd, ter zake van schade en/of verlies, welke voor deze derden in verband met de door Wesseling Materieel B.V. geleverde zaken mocht ontstaan.

ARTIKEL 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene vooraarden verstaan elke van de wil van Wesseling Materieel B.V. onafhankelijke omstandigheid (ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien), die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk –verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burger, oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Wesseling Materieel B.V.

ARTIKEL 14 Ontbinding en bevrijding

14.1 Indien de huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de huurder, een aanbod of overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de huurder, faillissement, surseance of onder curatele stelling van de huurder, stillegging of liquidatie van diens bedrijf of opzegging van de verzekering van de huurder is Wesseling Materieel B.V. te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist. Wesseling Materieel B.V. is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. Alles onverminderd het recht van Wesseling Materieel B.V. op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.
14.2 Indien de behoorlijke nakoming door Wesseling Materieel B.V. tengevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van Wesseling Materieel B.V. komen, waaronder overmacht zoals omschreven in artikel 13, geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend onmogelijk is, heeft Wesseling Materieel B.V. het recht te hare keuze, haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schade vergoeding.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle huurovereenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 Geschillen

16.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een huurovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarmee samenhangen, zullen worden berecht door de rechtbank te Assen.

ARTIKEL 17 Conversie

17.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter ervan, op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wettelijk een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 18 Nederlandse tekst prevaleert

18.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

Aanvullende verhuurvoorwaarden gemotoriseerd zelfrijdend materieel

ARTIKEL 1 Algemeen

Deze aanvullende verhuurvoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Verhuurvoorwaarden van Wesseling Materieel B.V. ingeval van verhuur van hoogwerkers en heftrucks (NB: dus niet voor verhuur van klim- en steiger materialen en andere goederen)
1.2 Deze aanvullende verhuurvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van de Algemene Verhuurvoorwaarden van Wesseling Materieel B.V.
1.3 De WAM (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) is een verzekering die de bezitter/houder, c.q. Wesseling Materieel B.V., verplicht is af te sluiten op alle materieel dat gemotoriseerd zelfrijdend is. Wesseling Materieel B.V. heeft een WAM verzekering afgesloten op alle zelfrijdende hoogwerkers en heftrucks. Dit geldt zowel voor materieel dat zich op de openbare weg begeeft als ook voor zelfrijdende hoogwerkers en heftrucks die uitsluitend binnen gebouwen en/of afgesloten werkterrein rijden. Deze aanvullende verhuurvoorwaarden betreffen deze verzekering.

ARTIKEL 2 Verzekering

2.1 De algemene verhuurvoorwaarden van Wesseling Materieel B.V. stellen dat elke schade die tijdens de huurperiode is toegebracht aan het gehuurde object zal worden verhaald op de huurder.
2.2 Wesseling Materieel B.V. biedt bij verhuur van hoogwerkers en heftrucks haar klanten een cascodekking aan waardoor de schade aan het gehuurde object gedekt is. De cascoverzekering dekt de schade onder aftrek van het eigen risico, welk eigen risico volledig voor rekening van de huurder komt.

ARTIKEL 3 Eigen risico en premies

3.1 De verzekering dekt schade aan het gehuurde of schade door diefstal met inachtneming van het eigen risicobedrag. Wesseling Materieel B.V. brengt 4% van de bruto huursom als verzekeringspremie per machine of gehuurde.
3.2 Het eigen risico bedraagt bij gewone schadegevallen €1250, - schades onder het eigen risicobedrag komen volledig voor rekening van de huurder bij diefstal c.q. vermissing van het gehuurde object bedraagt het eigen risico maximaal €1250, -
3.3 De eigen risicobedragen gelden per gebeurtenis en komen altijd voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 4 Schades, uitgesloten van verzekering

4.1 Voor schades ontstaan door of tijdens werkzaamheden met hoogwerkers en/of heftrucks biedt de WAM geen dekking en is Wesseling Materieel B.V. niet aansprakelijk. Zij kan dit risico ook nooit en te nimmer aanvaarden. Dit risico is derhalve te allen tijde voor de huurder en deze zal zichzelf hiervoor moeten indekken middels een bedrijfs WA of CAR-polis.
4.2 Wesseling Materieel B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schades aan eigendommen van de huurder en/of derden.
4.3 Met betrekking tot een voertuig behorende bij een autohoogwerker geldt dat de kosten voor reparaties, onderhoud, normale bandenslijtlagen en motorrijtuigenbelasting voor rekening van Wesseling Materieel B.V. zijn. Het gaat hierbij om reparaties die naar het oordeel van Wesseling Materieel B.V. noodzakelijk zijn en niet zijn veroorzaakt door nalatigheid of ondeskundig gebruik van de huurder.
4.4 Indien de huurder aansprakelijk mocht zijn voor schade die gedekt is door de verzekering, past Wesseling Materieel B.V. het recht van regres toe. Daarbij zal het gehele schadebedrag op de huurder verhaald worden.

ARTIKEL 5 Aanhanghoogwerkers

5.1 Aanhanghoogwerkers mits niet zelfrijdend, vallen onder de verzekering van de toerekende auto. De huurder dient over een geldig en voor het besturen van het gehuurde geschikt rijbewijs te beschikken en bij zich te dragen, bij gebreke waarvan de huurder volledig aansprakelijk is voor de gevolgen.

ARTIKEL 6 Voorwaarden verzekering

6.1 De huurder heeft de verplichting de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan, doch in ieder geval binnen 24 uur schriftelijk te melden aan Wesseling Materieel B.V. In geval van diefstal, rellen of vandalisme dient de huurder onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en Wesseling Materieel B.V. een kopie van het proces verbaal te overhandigen.
6.2 Tijdige betaling van de huursom is vereist om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring.
6.3 De verzekering biedt geen dekking in gevallen van grove nalatigheid, grove schuld of opzet van de zijde van huurder, haar werknemers of door huurder ingeschakelde derden. De huurder dient afdoende maatregelen te nemen om de kans op schades en/of diefstal van het gehuurde materieel zo klein mogelijk te houden. Indien mogelijk dient de hoogwerker of de heftruck uitgestempeld en met een deel van de mast omhoog te worden neergezet.
6.4 de verzekering biedt geen dekking voor schades veroorzaakt bij laden, lossen, heffen of hijsen van het gehuurde (handeling) en schades die door het niet in achtnemen van de doorrijhoogte (aangegeven in het chauffeurscompartiment) veroorzaak worden.
6.5 De verzekering biedt geen dekking in geval van doorverhuur van de hoogwerker of heftruck, het overlaten aan niet geautoriseerde personen en het niet in achtnemen van de veiligheideisen en/of gebruiksvoorschriften.

ARTIKEL 7 Uitsluiting

7.1 Wesseling Materieel B.V. Behoud zich het recht voor in bijzondere omstandigheden klanten of orders uit te sluiten van deze cascoverzekering.